Прескочи налични курсове

Налични курсове

След завършване на професионалното обучение по професия Оператор на компютър, специалност Текстообработване”, обучаваният трябва:

 

ДА ЗНАЕ:

 • здравословните и безопасни условия на труд при работа с компютър, използването на компютърната техника съобразно нейните технически и функционални характеристики, използването на лични предпазни средства;
 • правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, и договорните отношения между работодател и работник
 • възможностите за ползване на компютър за нуждите на обработката на текстове и документи; възможностите, приложението и функциите  на типичните програмни продукти за въвеждане и обработка на текст; основните правила при въвеждането и обработката на текст и изискванията за оформяне на материалите съобразно кореспондентските и административните правила; българския правопис
 • възможностите за изпращане на документи по електронен път; правилната и безопасна работа в Интернет и обмена на документи по електронна поща; нормативните правила за съхраняване на документи на магнитен, хартиен или оптически носител; санитарно-хигиенните условия за съхраняване на документи; административните правила за заявка, получаване и отчинтане на канцеларски материали и пособия
 • нормите за правилно и безопасно поддържане и обслужване на компютъра съобразно неговия вид и техническа спецификация
 • правилата за целесъобразно ползване на средствата за комуникация; правилата за съставяне на отчет за извършената дейност съобразно нейната специфика

 

ДА МОЖЕ:

 • Здравословно и безопасно да упражнява изучаваната професия и да опазва  околната среда - да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда
 • Да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки; да оказва долекарска помощ
 • Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения
 • Да работи в екип, съдейства на членовете му за изпълнение на конкретни задачи и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена
 • Да се ориентира в наличната операционна система и програмно осигуряване на персоналния компютър; да идентифицира, стартира и ориентира в приложните програмни продукти; да избира приложна програма за обработка на текстове и документи, съответстваща на спецификата на поставената задача
 • Да въвежда, редактира и форматира текстове в стандартни офис приложения за обработка на текст при спазване на технологичната последователност на извършваните операции; да въвежда и редактира текст в стандартни приложни софтуерни продукти; да обработва текст на български език съгласно правописните правила на езика; да използва съществуващите системи за правописна проверка и сричкопренасяне; да обособява въвежданата информация в съществуващи по вид файлове
 • Да разпечатва документи на локален или мрежови принтер; да изпраща и получава документи по web базирана или локално базирана електронна поща; да класифицира и съхранява документи според установените правила
 • Да открива проблеми, произтичащи от нетипична или некоректна работа на компютъра, и да установява връзка със системния администратор за тяхното отстраняване
 • Да бъде концентриран, отговорен и самостоятелен
 • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в дейността – точност, целесъобразност, функцио­нал­ност, прецизност в изпълнението, качество и обем на работата
 • Да организира ефективно работното си време и работното си място